Hlavné úlohy sekcie mladých chirurgov:

- pomoc mladým, začínajúcim lekárom - budúcim chirurgom v oblasti ďalšieho

  vzdelávania v chirurgických špecializačných odboroch

- organizácia postgraduálnych vzdelávacích podujatí a školení

- organizácia Dní mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc.

- pomoc mladým chirurgom pri vybavovaní domácich aj zahraničných študijných a       

  výmenných pobytov

- snaha o zjednotenie a ľahšie presadzovanie záujmov mladých chirurgov v chirurgickej obci    doma i v zahraničí

Podporu Sekcie mladých chirurgov pri SCHS môžete vyjadriť svojím súhlasom byť jej členom. Početná členská základňa a s tým súvisiaca podpora je predpokladom úspešnosti presadzovania našich záujmov.

                                                                                             

                                     Výbor SMCH pri SCHS

Bratislava 10.10.2013