Členstvo

Rriadnym členom SMCH sa môže stať každý občan, bezúhonný, s trvalým bydliskom na území SR do 38 rokov, ktorý je aj zároveň členom SCHS a stotožňuje sa so stanovami SLS a vnútornými predpismi SCHS a SMCH. V písomnej žiadosti o prijatie za člena SMCH uchádzač o členstvo uvedie osobné údaje, pracovisko, registračné číslo SLK, údaje o kvalifikácii a vyjadrí súhlas so stanovami SLS, vnútornými predpismi SCHS a SMCH. Členstvo vzniká schválením žiadosti uchádzača o členstvo výborom SMCH. O prijatí za člena výbor SMCH uchádzača informuje písomne. Viac informácii o právach a povinnostiach člena SMCH nájdeš v časti stanovy čl. 4

prihlaskaSMCH-SCHS.pdf