SMCH pri slovenskej chirurgickej spoločnosti.

Vážené kolegyne a kolegovia,

       dovoľte nám v mene výboru sekcie mladých chirurgov Vám oznámiť, že po schválení

prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS) bola na XIII. dňoch  mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. v Senci oficiálne zahájená činnosť Sekcie mladých chirurgov (SMCH).

       V priebehu XIII. dní mladých chirurgov v Senci prebehli prvé regulérne voľby do výboru SMCH podľa stanov SLS. Na základe výsledkov volieb bol podľa počtu získaných hlasov jednotlivých kandidátov zostavený výbor SMCH pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti

Na základe počtu získaných hlasov vo voľbách vznikol výbor SMCH                           v nasledovnom zložení:

Predseda:                             MUDr. Alexander Mayer PhD., MHA.

                                               Chirurgická klinika SZU a UN Bratislava-Kramáre

Podpredseda:                      MUDr. Róbert Duchoň

                                               Klinika chirurgickej onkologie SZU a UN Bratislava

Vedecký sekretár:               MUDr. Ľubomír Strelka, PhD.

                                               I. Chirurgická klinika JLF UK a FN Martin

Tajomník a pokladník:          MUDr. Edward Huľo, PhD.

                                               I. Chirurgická klinika JLF UK a FN Martin

           MUDr. Igor Slobodník

           II. Chirurgická klinika SZU Bánska Bystrica

Za náhradných členov do výboru SMCH boli zvolení :

MUDr. Lucia Lakyová, PhD.

I. Chirurgická klinika UPJŠ a UN LP Košice

MUDr. Lukáš Záhradník  

Chirurgické oddelenie FNsP J.A.Reimana Prešov

Kandidáti, ktorí boli zvolení aj do výboru aj do dozornej rady SMCH sa rozhodli pre členstvo vo výbore SMCH, a preto do dozornej rady postúpili kandidáti na ďalších miestach, ktorí získali najväčší počet hlasov.

Do dozornej rady SMCH boli zvolení : 

MUDr. Jakub Rybár

MUDr. Michal Gergel

MUDr. Martin Huťan