Otvorený list prezidentovi SCHS

19.02.2015 21:05

Vážený pán prezident,

      dovoľte mi v mene výboru Sekcie mladých chirurgov (SMCH) pri Slovenskej chirurgickej spoločnosti (SCHS) touto cestou informovať Vás o aktuálnom stave SMCH a súčasne Vás požiadať o pomoc a spoluprácu pri napĺňaní cieľov a riešení problémov mladých chirurgov.

      SMCH eviduje k dnešnému dňu viac ako 70 zaregistrovaných členov vo veku do 36 rokov, riadne si platiacich členský poplatok, ktorý je súčasťou poplatku SCHS. Výbor SMCH bol zvolený členskou základňou vo voľbách počas Kongresu mladých chirurgov v Senci v r. 2013 s cieľom podporiť mladých lekárov - chirurgov, ich edukáciu, umožniť účasť na odborných podujatiach za prijateľných podmienok a v neposlednom rade vytvoriť priestor a uľahčiť komunikáciu s vedením SCHS. Vývoj situácie medzi SMCH a SCHS však nenasvedčuje napĺňaniu našich cieľov.  Preto mi, ako predsedovi SMCH, dovoľte poukázať na niektoré konkrétne problémy a požiadať o pomoc pri ich riešení.

      Začiatkom roka 2014 som Vám v mene výboru SMCH, po predchádzajúcom ústnom predrokovaní, poslal list, v ktorom sme navrhli pravidelnú účasť predsedu SMCH alebo jeho zástupcu na výboroch SCHS. Do dnešného dňa sme nielen že nedostali odpoveď na spomínaný list, ale ani jediný krát sme neboli pozvaní na zasadnutie výboru SCHS. Účasť na výboroch SCHS považujeme za najprirodzenejšiu možnosť a príležitosť, ako na jednej strane prezentovať a tlmočiť požiadavky mladých chirurgov, na druhej strane aktívne sa zapojiť do riešenia problémov a organizácie odborných podujatí. Považujeme to za jeden zo základných pilierov našej vzájomnej komunikácie a spolupráce a zároveň spôsob, akým veci týkajúce sa chirurgickej spoločnosti posúvať dopredu. Preto mi dovoľte Vás opätovne požiadať o účasť predsedu SMCH alebo jeho zástupcu na každom zasadnutí výboru SCHS a to ako riadneho partnera, zatiaľ bez hlasovacieho práva. Pevne verím, že sa táto naša požiadavka oficiálne zakomponuje do stanov SCHS v ich plánovanej právnej úprave v decembri 2015.

      Dňa 5.12.2013 v predvečer Kostlivého dňa v Bratislave bola na výbore SCHS jednohlasne odsúhlasená a do zápisnice zo zasadnutia výboru SCHS zapísaná 50% zľava z registračného poplatku pre riadnych členov SMCH, vzťahujúca sa na všetky podujatia konané pod záštitou SCHS. Žiaľ, do dnešného dňa sa nám nepodarilo uplatniť/aplikovať spomínanú zľavu ani na jednom podujatí organizovanom SCHS. Dúfame, že ide len o pozabudnutie na túto pre nás veľmi dôležitú úľavu a vyrieši sa to bez ignoranstva vo vzájomných vzťahov.   

      Jednou z ambícií Sekcie mladých chirurgov je organizovanie pravidelných odborných podujatí, samozrejme, pod záštitou SCHS. V tejto súvislosti by sme, vážený pán prezident, sa chceli opýtať, či sa poplatky (1000,00 € v prípade domácich a 2000,00 € v prípade medzinárodných podujatí) týkajú aj SMCH. Pevne veríme, že pri organizovaní akéhokoľvek vzdelávacieho podujatia Sekciou mladých chirurgov, ktorá je súčasťou SCHS, nemusíme spomínané poplatky uhrádzať, pretože by pre nás, resp. nami organizované podujatia, boli likvidačné.

           Vážený pán prezident, záverom môjho listu dovoľte vyjadriť nádej, že spoločne nájdeme lepší spôsob komunikácie a budeme vzájomne spolupracovať ako partneri.

           

S úctou, 

                                                                       MUDr. Alexander Mayer, PhD., MHA

                                                                                          predseda SMCH